บริการให้,เช่า,ซ่อม,บำรุงรักษา,รถ Forklift,ทุกยี่ห้อ,ไฟฟ้า,น้ำมัน,แบตเตอรี่ รถ Forklift ทุกยี่ห้อ,จำหน่าย รถ Forklift,ใหม่,มือสอง ทุกยี่ห้อ ไฟฟ้า,น้ำมัน,แบตเตอรี่ รถ Forklift ทุกยี่ห้อ,บริการซ่อม,รถบรรทุกติดเครน,ระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักร,รับจัดอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษา,การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี
บริการให้ เช่า/ซ่อม และบำรุงรักษา
- รถ Forklift ทุกยี่ห้อ ไฟฟ้า/น้ำมัน
- แบตเตอรี่ รถ Forklift ทุกยี่ห้อ

จำหน่าย
- รถ Forklift ใหม่-มือสอง ทุกยี่ห้อ ไฟฟ้า/น้ำมัน
- แบตเตอรี่ รถ Forklift ทุกยี่ห้อ

บริการซ่อม รถบรรทุกติดเครน
และระบบไฮดรอลิกของเครื่องจักร
รับจัดอบรมหลักสูตร การบำรุงรักษา
และการขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี
     
  Forklift Menu  
  Hand Pallet Menu  
  Crane Hiab Menu  
  Spare Part Menu  
  Hydraulic Menu  
  Service Menu  
     
     
 
TRAINING :
 
     
     
   
     
     
   
     
 
หลักสูตรการฝึกอบรม
“การบำรุงรักษารถยก และ เทคนิคการขับรถยกอย่างปลอดภัย”
(Maintenance Forklift & Safety Tip for Forklift Driver)
* ดำเนินการอบรมโดย : นายไพบูลย์ เพียรนุเคราะห์ชน *
 
     
  ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยก (Forklift)  
     
 
- เกิดอุบัติเหตุจากรถยกทำให้มีพนักงานบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายการปฏิบัติงานล่าช้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากพนักงานขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้รถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี พนักงานไม่มีทัศนะคติที่ดีต่อความปลอดภัย ทำให้ใช้รถยกด้วยความประมาทขาดความระมัดระวัง
- พนักงานขับรถยกไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถยก ทำให้พนักงานใช้รถยกเพียงอย่างเดียว ขาดการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นที่จำเป็น ทำให้มียอดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยกจำนวนมาก และเสียโอกาสในการใช้รถยก เพราะต้องหยุดทำงานเพื่อซ่อมเป็นเวลานาน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น
- รถยกมีสภาพที่ทรุดโทรม ไม่พร้อมใช้งาน เช่น ไม่สามารถยกสัมภาระได้ตามกำหนด มีน้ำมันรั่วซึม สกปรก รถยกไม่มีกำลัง เป็นต้น
- พนักงานขับรถยก นำรถยกไปใช้งานผิดประเภททำให้เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินเสียหาย
 
     
  เนื้อหาหลักสูตร  
     
                      1.ความหมาย และ ประเภทของรถยก เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไปของรถยกที่ใช้งาน รวมถึงประเภทของรถยก และ คุณลักษณะที่สำคัญ และ ลักษณะเด่น ของรถยกในแต่ละประเภท
                    2.อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยก พนักงานจะรู้จักอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยก อุปกรณ์ใดทำหน้าที่อะไร และ อุปกรณ์ใดบ้างที่พนักงานขับรถยกจะต้องให้ความสนใจขณะใช้รถยก อุปกรณ์ใดที่เป็นอันตรายพนักงานขับรถจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และเมื่อรถยกชำรุดเสียหายพนักงานสามารถรายงานให้ทราบในเบื้องต้นได้ว่าอุปกรณ์อะไรที่ชำรุดเสียหาย และ อาการที่ชำรุดคืออะไร เพื่อความรวดเร็วในการซ่อมแซม
                    3.ความสามารถในการยกสัมภาระของรถยก ในการทำหน้าที่ขนถ่ายสัมภาระ พนักงานจะต้องทราบว่ารถยกที่ใช้งานอยู่สามารถยกสัมภาระได้น้ำหนักเท่าใด และอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสามารถในการยกสัมภาระของรถยกไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น รถยกขนาดยกได้ 2.5 ตัน แต่ไปยกสัมภาระขนาด 2.0 ตัน แต่ไม่สามารถยกได้ มีสาเหตุมาจากอะไร เป็นต้น
                    4.การบำรุงรักษารถยก พนักงานที่ขับรถยกจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษารถยกด้วย ไม่ใช่ขับรถยกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และพนักงานสามารถดูแลได้ทั้งรถยกประเภทเครื่องยนต์และรถยกประเภทมอเตอร์ โดยเฉพาะการตรวจสภาพรถยกก่อนนำรถยกไปใช้งาน จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง และมีขั้นตอนวิธีการตรวจสอบอย่างไร เพื่อให้รถยกมีสภาพที่พร้อมใช้งาน เพื่อลดอุบัติเหตุและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยก และเมื่อนำรถยกไปใช้งานจะต้องหมั่นสังเกตุการทำงานของรถยกว่าผิดปกติหรือไม่ มีอุปกรณ์ใดที่ทำงานผิดปกติบ้าง เพื่อรายงานและทำการแก้ไขซ่อมแซมก่อนที่จะเสียหายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูง และ เสียโอกาสในการใช้รถยกเพราะต้องจอดเพื่อซ่อมแซมเป็นเวลานาน การดูแลบำรุงรักษาแบตเตอรี่รถยก (Traction Battery) พนักงานส่วนมากไม่มีความรู้เกี่ยวกับแบตฯของรถยกมอเตอร์ ดังนั้นการอบรมจะทำให้พนักงานทราบว่าแบตฯที่ใช้งานอยู่ทำงานอย่างไร มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
                    การดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นจะต้องทำอย่างไร ข้อควรระวังในการใช้แบตฯมีอะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้พนักงานใช้แบตฯอย่างถูกต้อง และทราบว่าจะต้องทำการดูแลบำรุงรักษาแบตฯอย่างไร ทำให้อายุการใช้งานของแบตฯยาวนานขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแบตฯ
                    5.การขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการขับรถอย่างปลอดภัย หลักความปลอดภัยของการใช้รถยกมีอะไรบ้าง สิ่งใดจะต้องปฏิบัติในการใช้รถยก และสิ่งใดไม่ควรปฏิบัติในการใช้รถยก ในการนำรถยกไปยกสิ่งของสัมภาระจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีสิ่งใดบ้างที่พนักงานจะต้องปฏิบัติในการยกสัมภาระ และมีสิ่งใดบ้างที่ห้ามปฏิบัติในการยกสัมภาระ นอกจากการอบรมจะทำให้พนักงานทราบถึงการขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธีแล้ว การอบรมยังเน้นในเรื่องของทัศนะคติที่ดี ที่จะนำความรู้ในการใช้รถยกอย่างปลอดภัยไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและตัวพนักงาน
 
     
  รายละเอียดการอบรม  
     
                      1.ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น.
                    2.การอบรมจะมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
                    3.พนักงานที่สอบผ่านทั้งทฤษฎี และ ปฏิบัติ จะได้รับวุฒิบัตร
                    4.ดำเนินการอบรมโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมให้กับสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก และหลักสูตรการอบรมนี้เป็นหลักสูตรที่เคยใช้อบรมในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง
 
     
 
เวลา
รายละเอียดการอบรม
08:30 – 10:30
ความหมายและประเภทของรถฟอร์คลิฟท์
อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถฟอร์คลิฟท์
ความแตกต่างระหว่างรถฟอร์คลิฟท์ กับ รถบรรทุก
ความสามารถในการยกสัมภาระของรถฟอร์คลิฟท์
10:30 – 10:40
พัก
10:40 – 11:20
การบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
การตรวจสภาพรถฟอร์คลิฟท์ก่อนใช้งาน
การสังเกตุการทำงานของรถฟอร์คลิฟท์ และ ความหมายของสัญญาลักษณ์ต่างๆ
11:20 – 12:00
การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี
12:00 – 13:00
พักทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30
สอบภาคทฤษฎี
14:30 – 16:30
สอบภาคปฏิบัติ
 
     
  สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ  
     
  หจก. พีเอ ฟอร์คลิฟท์ เซอร์วิส
218 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
Tel. : (66) 0-3869-2343, 08-1636-6335 Fax : (66) 0-3869-2344
คุณไพบูลย์ เพียรนุเคราะห์ชน Tel. : (66) 08-9744-0232
 
     
     
Copyright © 2009 PA Forklift Service Ltd., Part. All rights reserved. Powered By : Thailand Directory